ทำเนียบบุคลากร - RTS

ทำเนียบบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

 

ผู้บริหาร

นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล

นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายกมลชัย นิรานนท์

นายกมลชัย นิรานนท์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/การสอน
หัวหน้าสาขางานการบัญชี/งานโครงการนักศึกษา

 

นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง

นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง

งานสื่อการเรียนการสอน/งานวิทยการ/ห้องสมุด

นางสาวอรุโณทัย สายโสภา

นางสาวอรุโณทัย สายโสภา

งานวัดผล/ประเมินผล/งานทวิภาคี/ฝึกงาน

นางอุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล

นางอุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล

หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ/งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสุวรรณ วงค์กลม

นายสุวรรณ  วงค์กลม

ผู้ช่วยงานวัดผล/ประเมินผล
 
 


 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยฯ
งานการเงิน/งานประกันคุณภาพฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวราวดี สิงห์ขัน

นางสาวราวดี สิงห์ขัน

งานกองทุน/พัสดุ/งานโภชนาการ

นางสุจิตรา นิรานนท์

นางสุจิตรา นิรานนท์

งานบริหารงานทั่วไป/งานบุคลากร

นางสาวสุพรรณษา สายสมบัติ

นางสาวสุพรรณษา สายสมบัติ

งานการเงิน/บัญชี/อุดหนุน

นายพิทยา ตันติธนาสร

นายพิทยา ตันติธนาสร

งานทะเบียนนักศึกษา

นายโสภา คำแหง

นายโสภา คำแหง

นักการ-ภารโรง

นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

นักการ-ภารโรง

นายบุญหลาย เรือนเงิน

นายบุญหลาย เรือนเงิน

นักการ-ภารโรง
นายบุญจันทร์ โตมร

นายบุญจันทร์  โตมร

งานอาคารสถานที่


 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายประหยัด ใจกล้า

นายประหยัด ใจกล้า

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเยาวเรศ วิชาพูล

นางสาวเยาวเรศ วิชาพูล

งานวางแผนและงบประมาณ

นายอนุศักดิ์ แสงอุบล

นายอนุศักดิ์ แสงอุบล

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางณัฐวดี จันทร์ทรง

นางณัฐวดี จันทร์ทรง

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

นายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์/งานปกครอง

นายศิริพล ขวัญศิริ

นายศิริพล ขวัญศิริ

หัวหน้าสาขางานยานยนต์/งาน รด./งานปกครอง/งานยานพาหนะ

นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

งานบริการชุมชน/งานองค์การวิชาชีพ

นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานกิจกรรม

นายธงชัย ดวงแก้ว

นายธงชัย ดวงแก้ว

หัวหน้างานเทคนิคพื้นฐาน/งานลูกเสือ/งานกีฬา/งานปกครอง

นายสุรชาติ ไกรเพชร

นายสุรชาติ ไกรเพชร

งานดนตรี

นางอุดมรัตน์ เบที

นางอุดมรัตน์ เบที

งานช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

 
อัปเดตข้อมูลล่าสุด: วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
^