สาขางานไฟฟ้ากำลัง - ฝ่ายวิชาการ - RTS

คณะครู สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  1. อาจารย์ประหยัด  ใจกล้า
  2. อาจารย์สุรชาติ  ไกรเพชร
  3. อาจารย์บุญจันทร์  โตมร
^