ทำเนียบบุคลากร - วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์

  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

 • thumbnail

  นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ

  ผู้จัดการวิทยาลัย

 • thumbnail

  นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

  งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นายโสภา คำแหง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤทัย พลศร

  งานการเงิน/งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นใจ

  งานบุคลากร/งานธรุการ

ฝ่ายแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

  พัฒนาหลักสูตรการเรียน/งานนิเทศการสอน/นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

  งานวางแผนและงบประมาณ/งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายอนุศักดิ์ แสงอุบล

  งานพัฒนาหลักสูตรการสอน/งานทะเบียน

 • thumbnail

  นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

  งานวัดผลและประเมินผล/งานสื่อการเรียนการสอน/งานอาชีวศึกษา (ฝึกงาน)

 • thumbnail

  นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

  งานประชาสัมพันธ์/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเจนวิทย์ ภาชนะพูล

  งานทวืภาคี

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

 • thumbnail

  นายธงชัย ดวงแก้ว

  งานดนตรีนันทนาการ/ลูกเสือ

 • thumbnail

  นายศิริพล ขวัญศิริ

  งาน รด./งานยานพาหนะ

 • thumbnail

  นางอุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นายสุรชาติ ไกรเพชร

  กิจกรรมประจำสัปดาห์/กิจกรรมธรรมะประจำสัปดาห์

^