ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

  • thumbnail

    นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

    พัฒนาหลักสูตรการเรียน/งานนิเทศการสอน/นโยบายและแผน

  • thumbnail

    นายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

    งานวางแผนและงบประมาณ/งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

^