ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายอนุศักดิ์ แสงอุบล

  งานพัฒนาหลักสูตรการสอน/งานทะเบียน

 • thumbnail

  นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

  งานวัดผลและประเมินผล/งานสื่อการเรียนการสอน/งานอาชีวศึกษา (ฝึกงาน)

 • thumbnail

  นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

  งานประชาสัมพันธ์/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเจนวิทย์ ภาชนะพูล

  งานทวืภาคี

^