หลักสูตร - วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

หลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร


หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช.

หลักสูตรอาชีวศึกษา (3 ปีจบ)
 • สาขาวิชายานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวลาเรียน
 • ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์ (08.00 – 16.30)
 • ภาคบ่าย เรียน จันทร์ – ศุกร์ (12.30 – 19.30)
รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นักศึกษา   2  ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง  2  ชุด

สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคปกติ ภาคบ่าย
สาขาวิชายานยนต์ 40 คน 40 คน
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 40 คน 40 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน 40 คน
สาขาวิชาการบัญชี 40 คน 40 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน 40 คน


หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวส.

หลักสูตรอาชีวศึกษา (2 ปีจบ)
 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวลาเรียน
 • ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์ (08.00 – 16.30)
 • ภาคบ่าย เรียน จันทร์ – ศุกร์ (12.30 – 19.30)
(เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี)
รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นักศึกษา  2  ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง 2  ชุด

สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคปกติ ภาคบ่าย
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 30 คน 30 คน
สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า 30 คน 30 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30 คน 30 คน
สาขาวิชาการบัญชี 30 คน 30 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน 30 คน

อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อ 21 พฤษภาคม 2557
^