เกี่ยวกับเรา - วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

เกี่ยวกับเรา

​​

​ 
วิทยาลัยชื่อ: เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   สิรินธร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Rakthai Sirindhorn Business and Administration Technological College
เปิดสอนประเภท: อาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร: กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ความจุนักเรียนสูงสุด: 960    คน

ตั้งอยู่ เลขที่ 80  หมู่  15  บ้านใหม่ภูทอง   ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350
โทรศัพท์, โทรสาร  045-210446    E-mail: rakthai_sirindhorn@hotmail.com
 
^