แบบประเมินสารสนเทศ

บันทึกเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว
การสำรวจนี้ได้ปกปิดการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้ข้อมูลโดยสิ้นเชิง การบันทึกข้อมูลของแบบสอบถามนี้จะไม่เชื่องโยงการระบุผู้ให้ข้อมูล นอกจากบางคำถามในแบบสำรวจนี้จะขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว 

ในกรณีที่ท่านถูกร้องขอให้กรอกข้อมูลโดยผ่านระบบรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ระบบฐานข้อมูลได้แยกการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลการตอบแบบสอบถามกับการเชื้อเชิญจากกันเพื่อสนับสนุนความเป็นส่วนตัวในการให้ข้อมูล 

ทั้งนี้รายชื่อในรายการเชื้อเชิญจะระบุสถานะการร่วมตอบแบบสำรวจเท่านั้น และข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจึงไม่สามารถที่จะระบุข้อมูลบุคคลใดๆ ของท่านได้

^