ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

  งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นายโสภา คำแหง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤทัย พลศร

  งานการเงิน/งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นใจ

  งานบุคลากร/งานธรุการ

^