ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร  ผ่านการรับรองมาตรฐานรอบ ๒  
​โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
^