ประกาศ!!! ให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
ที่ 027/2560
เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร  ได้สำรวจข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชานั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการส่งเอกสารมายังฝ่ายวิชาการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อขอรับใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการ (อ.อนุศักดิ์ แสงอุบล)
  2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำร้องฯ ให้ครบถ้วนและตัวบรรจง พร้อมทั้งเดินเซ็นเอกสารตามลำดับหมายเลขที่กำหนดในใบคำร้องฯ
  3. เตรียมเอกสารสำหรับประกอบใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา, พ่อ, แม่        อย่างละ    2    ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พ่อ, แม่                     อย่างละ    2    ชุด
    3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (เขียนชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, สาขาวิชาหลังรูปถ่าย)   จำนวน     4    รูป
  4. รวบรวมเอกสารจากข้อที่ 3 ส่งได้ที่ฝ่ายวิชาการ (อ.อนุศักดิ์  แสงอุบล) ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายนักศึกษา สำหรับแนบประกอบเอกสารคำร้องขอสำเร็จ-การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แนบต่อท้ายประกาศนี้แล้ว
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ วันที่ 19  ธันวาคม  2560
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^