ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556

ด่วน
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556
ให้ติดต่ออาจารย์บัวไร เหล็กกลาง โดยด่วน

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557

ดูรายชื่อผู้ไม่ผ่านกิจกรรม ด้านล่างนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^